Regulamin promocji

 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej (dalej: oferty promocyjnej, promocji, akcji) jest WebDoctor sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Sielska 8.
 2. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora promocji oraz na stronie internetowej webdoctor.pl/regulamin_promocji.
 3. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi, ofertami specjalnymi, ofertami dla klientów kluczowych chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.

§2 OFERTA PROMOCYJNA

 1. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.
 2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informację o ofercie promocyjnej.
 3. Oferta promocyjna wiąże Uczestników, którzy w okresie obowiązywania oferty dokonają odbioru dóbr lub usług, których dotyczy oferta i zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.

§3 CZAS TRWANIA PROMOCJI

 1. Oferta promocyjna trwa od 1 stycznia 2016 r. do odwołania.
 2. Organizator może odwołać akcję promocyjną bez podania przyczyny albo zaprzestać zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas, w szczególności w przypadku wprowadzenia nowej oferty promocyjnej w takim samym lub podobnym zakresie.

§4 UCZESTNICY

 1. Oferta promocyjna skierowana jest do przedsiębiorców posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, które w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową:
 • zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu, oraz
 • w okresie trwania oferty promocyjnej wypełnią formularz odbioru dóbr  i/lub usług będących przedmiotem tejże oferty promocyjnej oraz
 • posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terenie RP, oraz
 • spełnią pozostałe warunki określone niniejszym Regulaminem
 1. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę wypełnienia formularza odbioru w systemie Organizatora, nie później niż w ostatnim dniu akcji.
 2. Z udziału w akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin, Klienci Organizatora posiadający zawartą i trwającą umowę na dobra/usługi będące przedmiotem promocji, a także podmioty prowadzące działalność konkurencyjną względem usług świadczonych przez Organizatora ich udziałowcy, wspólnicy oraz pracownicy.
 3. Z warunków oferty promocyjnej nie mogą korzystać Uczestnicy, którzy nie dokonali płatności za usługi lub opóźnili się z płatnością za usługi oferowane przez Organizatora, albo dotychczas zawarte umowy wykonywali w sposób nienależyty chyba, że Organizator postanowi inaczej.

§5 OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

 1. Jeden Uczestnik będący przedsiębiorcą tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która w okresie trwania promocji podpisze umowę na warunkach promocyjnych świadczenia usługi przez Organizatora w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową może, w okresie trwania promocji i na jej warunkach, mieć wykonywaną usługę promocyjną tylko dla swojego jednego serwisu internetowego.
 2. Warunkiem udziału w promocji jest podpisanie przez Uczestnika PROMOCYJNEJ UMOWY RAMOWEJ O WSPÓŁPRACY (którą uczestnik może wypowiedzieć w dowolnym momencie trwania promocji - określonym w niniejszej umowie).
 3. Korzystając z promocji Uczestnik wyraża dodatkową zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych, w tym danych osobowych, w celach marketingowych oraz na wykorzystywanie przez Organizatora adresów elektronicznych Uczestnika w sposób komercyjny, w szczególności poprzez wysyłanie na adresy elektroniczne Uczestnika reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej Organizatora, jego Partnerów, jak również osób trzecich, w tym w ramach kampanii reklamowych tych podmiotów.
 4. Wycofanie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym w § 5 pkt. 3, jest możliwe w każdym przypadku, poprzez pisemne oświadczenie Uczestnika dostarczone na adres siedziby Organizatora.
 5. W przypadku wycofania zgody opisanej w § 5 pkt. 3 przed okresem trwania promocji, Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty kosztów świadczenia usług - według standardowego cennika Organizatora obowiązującego w momencie skorzystania z promocji.
 6. Świadczenie otrzymane przez uczestnika w ramach promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi bądź świadczenia.
Kliknij i zadzwoń